Nemecko

Pani Stanislava Wittibschlager, nemecká právnička (do roku 2009 ako nemecká advokátka), je švajčiarskou advokátkou, ktorá pracuje v Zurichu. Poskytuje právne poradenstvo a zastupuje klientov vo švajčiarskom ako aj v nemeckom práve, špeciálne v cezhraničných otázkach. K tomu Vás môžeme prostredníctvom naších partnerských advokátov zastupovať aj v Nemecku.

Naše právne služby pre podnikateľov:

 • Zakladanie spoločností, pobočiek a dcérskych spoločností vo Švajčiarsku a v Nemecku, usídlovanie nemeckých firiem a podnikateľov vo Švajčiarsku
  • Právne poradenstvo v švajčiarskom a nemeckom živnostenskom, zmluvnom  a pracovnom práve
  • Právne poradenstvo v švajčiarskom a nemeckom práve obchodných spoločností
  • Zmluvná agenda
  • Právne poradenstvo v oblasti zmluvnej dokumentácie spoločnosti
  • Daňové poradenstvo
 • Vyhotovovanie a preskúmavanie zmlúv podľa švajčiarskeho a nemeckého práva:
  • Pracovné zmluvy
  • Kúpne zmluvy, distribučné zmluvy
  • Všeobecné obchodné podmienky
  • Zmluvy o dielo
  • Nájomné zmluvy
 • Import/Export, colné právo, daň z pridanej hodnoty, daň z obratu
 • Súťažné právo
 • Povolenia, licencie, povolenia na pobyt a povolenia na usadenie sa
 • Právne poradenstvo pri kúpe nehnuteľností, predaj vo Švajčiarsku a v Nemecku
 • Spravovanie pohľadávok, exekúcie, vymáhanie pohľadávok vo Švajčiarsku  a v Nemecku, zastupovanie v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
 • Výkon nemeckých rozhodnutí vo Švajčiarsku
 • Zastupovanie pred švajčiarskymi súdmi, mimosúdne zastupovanie vo Švajčiarsku a v Nemecku

Naše právne služby pre súkromné osoby:

 • Právne poradenstvo v nemeckom, švajčiarskom a medzinárodnom súkromnom práve
 • Zmena bydliska vo Švajčiarsku a v Nemecku
 • Povolenie na pobyt a usadenie sa. atď., pre Nemcov vo Švajčiarsku a pre Švajčiarov v Nemecku
 • Daňové otázky
 • Spravovanie pohľadávok, predovšetkým vymáhanie pohľadávok a exekúcie vo Švajčiarsku a v Nemecku, zastupovanie nemeckých veriteľov v exekučných a konkurzných konaniach vo Švajčiarsku
 • Švajčiarske a nemecké rodinné a dedičské právo:
  • Manželské  a dedičské zmluvy, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, rozvod, rozvodové dohody, výživné (manžel, dieťa) – predovšetkým poradenstvo ohľadom právnych aspektov podľa švajčiarskeho a nemeckého práva ako aj daňových dopadov
  • Mediácia
  • Majetkové plánovanie, spolky a nadácie
 • Vyhotovovanie a preskúmavanie zmlúv podľa nemeckého a švajčiarskeho práva:
  • Pracovné zmluvy
  • Kúpne zmluvy
  • Všeobecné obchodné podmienky
  • Nájomné zmluvy
  • Dohody o rozdelení majetku, manželské dohody, dohody o rozvode, dohody o výživnom
  • Dedičské dohody
 • Právne poradenstvo pri kúpe nehnuteľností vo Švajčiarsku a v Nemecku
 • Výkon nemeckých rozhodnutí vo Švajčiarsku
 • Vedenie konania vo Švajčiarsku ako aj zastupovanie pred úradmi
 • Family Office Services