Skip to content

JUDr. Veronika Hanáková, Advokát

JUDr. Veronika Hanáková je vo Švajčiarsku ako slovenská advokátka – Advokát zapísaná do verejného zoznamu podľa čl. 28 BGFA – (Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte – Spolkový zákon o voľnom pohybe advokátiek a advokátov), ktorý vedie Dozorná komisia na advokátkami a advokátmi Najvyššieho súdu v kantóne Zürich. Na Slovensku je JUDr. Veronika Hanáková – Advokát zapísaná pod číslom 5472 do Zoznamu advokátov, vedeného Slovenskou advokátskou komorou.

Preferované oblasti činnosti

JUDr. Veronika Hanáková poskytuje právne poradenstvo a zastupuje podnikateľské subjekty a fyzické osoby zo Švajčiarska, Slovenskej republiky a Českej republiky, predovšetkým v oblasti medzinárodného hospodárskeho práva, práva obchodných spoločností, obchodného práva, exekučného a konkurzného práva, zmluvného práva, práva nehnuteľností, dedičského práva, rodinného a rozvodového práva, pracovného práva, cudzineckého a migračného práva, poistného a colného práva. Okrem iného pracovala ako Právnička na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky, oddelení koncentrácií (fúzie, akvizície, Joint – Ventures). Má rozsiahle skúsenosti z oblasti súťažného práva a správneho práva. Ťažiskom jej činnosti sú právne vzťahy medzi Švajčiarskom, Českou republikou a Slovenskou republikou, v súvislosti s vymáhaním pohľadávok, zakladaním spoločností, nadobúdaním nehnuteľností, tiež v súvislosti s dedičskými konaniami a rozvodmi s medzinárodným prvkom ako aj s obchodnými zmluvami.

Pracovná činnosť

  • Advokát – slovenská advokátka – v advokátskej kancelárii Zuzak Rechtsanwälte AG (od 2017)
  • Advokátka vo vlastnej advokátskej kancelárii na Slovensku (od 2007)
  • Advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii na Slovensku (2005 – 2006)
  • Právnička na Mestskom úrade v Trenčíne, na Slovensku (2004 – 2005)
  • Právnička v spoločnosti Tatra – Leasing, s.r.o., Tatra Banka Group, Slovensko (2003)
  • Právnička na oddelení koncentrácií Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (2002 – 2003)
  • Právnička na odbore právnych vzťahov k zahraničiu Ministerstva financií Slovenskej republiky (2001 – 2002)

Vzdelanie

  • Advokátska licencia (2006)
  • JUDr. (Doktorka práv) na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko (2011), Téma rigoróznej práce: Zabezpečenie záväzkov v Slovenskom právnom systéme
  • Absolvovanie štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko (2001)

Členstvo

Slovenská advokátska komora (SAK)

Jazyky

slovenský (rodný jazyk), český, nemecký, anglický

Scroll To Top