Skip to content

Česká Republika

Česká republika - české, medzinárodné a švajčiarske právo

Naša advokátska kancelária v Prahe

Vďaka našej advokátskej kancelárii v Prahe Vás môžeme zastupovať priamo v Čechách

České právo

 • Medzinárodné a české obchodné a občianske právo
 • Zmluvné právo: kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, nájomné zmluvy, pracovné zmluvy, zmluvy o pôžičke, mandátne zmluvy, apod.
 • Právne poradenstvo pri  kúpe nehnuteľností v Českej republike
 • Žiadosti o rôzne povolenia
 • Poradenstvo v otázkach týkajúcich sa dedičského práva, rodinného práva, starostlivosti o deti, výživného, rozvodov
 • Poradenstvo v otázkach obchodného práva a práva obchodných spoločností
 • Poradenstvo v otázkach daňového práva a dvojitého zdanenia
 • Poradenstvo v oblastiach práva: pracovné právo, právo duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, autorské právo), právo sociálneho zabezpečenia (zdravotné poistenie, sociálne poistenie), pohľadávky
 • Spravovanie pohľadávok, predovšetkým vymáhanie pohľadávok a exekúcie

Cezhraničné právne kauzy:

 • Česká republika - Švajčiarsko - Slovensko - Nemecko - Rumunsko - Maďarsko - EÚ

Náš medzinárodný tím právnikov má množstvo skúseností s medzinárodnými právnymi kauzami a obchodnými projektami, predovšetkým medzi stranami v Českej republike, vo Švajčiarsku, na Slovensku, v Nemecku, v Rumunsku a v Maďarsku. Sme pripravení poskytnúť Vám poradenstvo v niekoľkých jazykoch v uvedených právnych poriadkoch ako aj v práve Európskej Únie.

Naše špeciálne právne služby pre zahraničných klientov

 • Colné právo, otázky dvojitého zdanenia, právo sociálneho zabezpečenia
 • Vybavovanie rôznych povolení súvisiacich s príchodom fyzickej alebo právnickej osoby do Českej republiky
 • Pracovné právo s medzinárodným prvkom, otázky zamestnávania cudzincov, pracovné povolenia a povolenia na pobyt
 • Prípady medzinárodných rozvodov, výživného, manželských sporov, dedičského konania
 • Nehnuteľnosti v Českej republike, právne poradensvo pri kúpe a predaji nehnuteľností pre cudzincov, spravovanie nehnuteľností

Ďalšie služby:

 • Preklady česko-nemecké a nemecko-české, taktiež prostredníctvom súdnych tlmočníkov
Scroll To Top