Skip to content

Slovensko

Advokáti Slovensko

Advokátske kancelárie v Bratislave, Zurichu a Schaffhausen

Vďaka našim kanceláriám v Bratislave, Zurichu a Schaffhausen Vás môžu naši slovenskí a švajčiarski advokáti priamo zastupovať na Slovensku aj vo Švajčiarsku

Slovenské, švajčiarske a medzinárodné právo

 • Medzinárodné a slovenské obchodné a občianske právo
 • Zmluvné právo: kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, nájomné zmluvy, pracovné zmluvy, zmluvy o pôžičke, mandátne zmluvy, a pod.
 • Právo nehnuteľností a stavebné právo, katastrálne konanie
 • Právo obchodných spoločností, zakladanie spoločností, fúzie a akvizície, firemná zmluvná agenda
 • Správne právo, vybavovanie rôznych povolení, zastupovanie pred správnymi orgánmi
 • Právo duševného vlastníctva, autorské právo a príbuzné práva, ochranné známky, patenty
 • Vymáhanie pohľadávok, konkurz a reštrukturalizácia, exekučné konania
 • Rodinné právo, dedičské právo, rozvody, výživné, manželstvo, starostlivosť o dieťa
 • Pracovné právo, pracovné právo s medzinárodným prvkom, zamestnávanie cudzincov a rôzne povolenia (pracovné povolenie a povolenie k pobytu), pracovnoprávne spory
 • Daňové právo, zdaňovanie fyzických a právnických osôb, daňová optimalizácia, zastupovanie v konaniach vedených s daňovými úradmi
 • Právo sociálneho zabezpečenia
 • Mimosúdne riešenia sporov
 • Vo všetkých oblastiach práva ponúkame našim klientom zastupovanie pred súdnymi a správnymi orgánmi Slovenskej republiky, ako aj pred rozhodcovskými súdmi

Cezhraničné právne kauzy:

 • Česká republika - Slovensko - Švajćiarsko - Nemecko - Rumunsko - Maďarsko - EÚ

Náš medzinárodný tím právnikov má množstvo skúseností s medzinárodnými právnymi kauzami a obchodnými projektami, predovšetkým medzi stranami na Slovensku a vo Švajčiarsku, v Českej republike, v Nemecku, v Rumunsku a v Maďarsku. Sme pripravení poskytnúť Vám poradenstvo v niekoľkých jazykoch v uvedených právnych poriadkoch ako aj v práve Európskej Únie.

Naše špeciálne právne služby pre zahraničných klientov

 • Podpora vstupu na trh a business-start-up v Slovenskej republike
 • Zakladanie obchodných spoločností ako aj pobočiek zahraničných spoločností na Slovensku
 • Colné právo, otázky dvojitého zdanenia, právo sociálneho zabezpečenia
 • Vybavovanie rôznych povolení súvisiacich s príchodom fyzickej alebo právnickej osoby na Slovensko
 • Pracovné právo s medzinárodným prvkom, otázky zamestnávania cudzincov, pracovné povolenia a povolenia na pobyt
 • Vymáhanie pohľadávok, výkon cudzích súdnych rozhodnutí na Slovensku, exekučné konania, konkurz a reštrukturalizácia
 • Prípady medzinárodných rozvodov, výživného, manželských sporov, dedičského konania
 • Nehnuteľnosti v Slovenskej republike, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností pre cudzincov, spravovanie nehnuteľností
 • Vo všetkých oblastiach práva zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi Slovenskej republiky
Scroll To Top